Koelbroek Boekend

Op diverse plaatsen in de omgeving van de Maas zien we sporen, van de van oorsprong vlechtende rivier, terug in het landschap. Een voorbeeld hiervan is het Koelbroek een restant van een oude Maasarm in buurtschap Boekend, bij Blerick.
Het gebied is ongeveer 65 hectare groot en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Er komen bijzondere planten en dieren voor, waaronder bedreigde vogelsoorten en insecten.

De oude Maasmeander is zo’n vijftienduizend jaar geleden, gedurende de laatste ijstijd ontstaan.
In de 19e eeuw werd in het gebied turf (broekveen) gestoken en brandhout gekapt. Ook werd er in die tijd aal, snoek en brasem gevangen en verkocht op de Venlose weekmarkt.

Nog steeds komen er diverse grondsoorten voor hetgeen, in combinatie met de vochtigheid, een positieve invloed heeft op de flora en fauna.
Door de rijkdom aan water en rust is het natuurgebied van groot belang als broedgebied van moeraswatervogels zoals wintertaling, kleine karekiet en waterral.
De vochtige bossen zijn het leefgebied van matkop, nachtegaal en boomklever.
Ook heeft zich hier een bever gevestigd.

Het Koelbroek is eveneens een kerngebied voor amfibieën en reptielen met de levendbarende hagedis als meest bedreigde soort.
Opvallend zijn de mooie doorkijkjes over en door het moerasachtig gebied, de vennetjes, de beken en het loof- en naaldbos.
In de herfst verkleuren de vele Amerikaanse eikenbomen prachtig oranje en rood.

Om het gebied te ontwateren werd in de jaren dertig van de vorige eeuw dwars door het gebeid De Everlose beek gegraven. De natuurontwikkeling in het Koelbroek werd door deze beek aangetast.
Waterschap Peel en Maasvallei is daarom in december 2015 gestart met het omleiden van de beek via het tracé van de Onvoltooide Noordervaart. Intussen zijn de werkzaamheden voltooid. Door het omleggen van de Everlose beek is de aanvoer van voedselrijk water gestopt en is het gebied  weer volledig afhankelijk van kwelwater (grondwater) en regenwater.