Meerlebroek

Meerlebroek is een bijna 30 ha groot natuurgebied ten noord – oosten van Swalmen tegen de Duitse grens. Het gebied bestaat uit een relatief open en vlak terrein tussen het hoogterras in het oosten en de dekzandruggen in het zuiden.

Van oorsprong was het een moerasgebied gevoed door kwelwater. Rond 1980 is het ontgonnen en in gebruik genomen als landbouwgrond. Toen is ook de vuilbeek gegraven.
Rond 1950 is het gebied herverkaveld en vanaf 1998 wordt het heringericht.
Nu is het een open landschap met rechte wegen en bomenrijen van Amerikaanse eik, strakke sloten en rechthoekige percelen.
Verspreid liggen er enkele loofbospercelen en kleine open heide-terreinen. Ook zijn er diverse poelen aangelegd.
Er zijn inmiddels verschillende typen wateren ontstaan; grote en kleine poelen, plassen en ondiepe laagtes waarin soms lang (kwel)water blijft staan. Het landbiotoop rondom de wateren is door de afgraving van de toplaag verschraald.
Het gebied is erg geschikt voor reptielen en amfibieën.